รางวัลสำหรับผู้ร่วมโหวต
"พวงกุญแจพันทิป" จำนวน 55 รางวัล

1. ธีรา กันธะรส
2. กรกมล พรหมายะกุล
3. มนัสนันท์ สาระภี
4. น.ส. อมรรัตน์ โชติญาณนนท์
5. สุภาพร น้ำทิพย์
6. นางสาวกนกพร แสงรัตน์
7. นางสมจิตต์ ทานกระโทก
8. นลัทพร แทนศรราม
9. ธัญมาส มั่งเจริญ
10. นราธิป อิศรางกูร ณ อยุธยา
11. ณัติกร สุทธิพงศ์
12. บงกชรัตน์ โรจนตรีคูณ
13. จิรวรรณ แสนสุข
14. จีราวรรณ อำพนพันธุ์
15. นัยนา สุพัฒฑา
16. กานต์ พฤกษ์ทรานนท์
17. พิณประภา ขันธวุธ
18. กฤติกา สุวรรณเจริญ
19. พรมนัส ธนะกิจศิริ
20. รัฐกร น้อยสมวงษ์
21. รัชเดช ชัชชัยรัชตา
22. ศศิภา นีลิกานนท์
23. ขวัญชนก อ่อนทอง
24. พรพรรณ เพิ่มพรม
25. อัมพัน แก้วสกุลุ
26. ณัฐนันท์ ขันธศุภ
27. วิโรจน์ พงศ์อิสระ
28. สลิษา บุญทรงสันติกุล
29. จันทภิชา ลือเรืองสุวรรณ์
30. นายประภัสร์ กรรณ์เจียก
31. อมร เรืองฤทธิ์
32. เกตุทิพย์ แก้งทอง
33. ประยุทธ ชื่นอุดม
34. ศักดิ์ชัย มาลาศรี
35. อรุณรัตน์ ลอยธง
36. นลินี จงใจพานิชเจริญ
37. อมรรัตน์ ปานขาว
38. นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ
39. นายกิตติโชค สาระศาลิน
40. ดวงนภา โมณานนท์
41. อุดมลักษณ์ ประธานราษฎร์
42. ไหมดีหน๊ะ มันเส็น
43. รมนปวีร์ โพธิ์สวัสดิ์
44. ดวงรัตน์ จิตโมลีรัตน์
45. อมรรัตน์ รุ่งเรืองฝั่งสาย
46. จักษ์กฤษณ์ เรืองฤทธิ์
47. ปารัชญ์ ไชยเวช
48. สุวิทย์ ทวีวุฒิไกร
49. พันทิวา พรรณศร
50. พิมรตา ฮาติเนน
51. พวงผกา พานิชนาวา
52. ปริญชนก อริยวงศ์
53. วรินฐ์ คำชะนาม
54. น.ส.สุธิดา ปาลวัฒน์
55. กฤป นพกาล

ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์ T.R.B.O. original rice bran supplement จำนวน 10 รางวัล
1. ขวัญ พิพัฒนสุมงคล
2. แพรวไหม พรหมกสิกร
3. นางสาวสุทธิพร แสนเมือง
4. เพชรรัตน์ แซ่โง้ว
5. จุฑามาศ อ่อนสนิท
6. พิมพ์ชนก อุดมทวี   
7. ปิยกุล กิตติสิโรตม์
8. ธนวัฒน์ ก้านน้อย
9. ศิริณา เลิศทวีวุฒิ
10. ธฤต ปุริโสตะโย


วิธีการรับรางวัล : ทีมงาน Pantip.com จะจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ (ภายในประเทศไทยเท่านั้น)